Giới thiệu

Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển
Với bộ máy tổ chức không ngừng được hoàn thiện, cơ cấu ngành học không ngừng được đổi mới, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường, sự quản lý sâu sát của Ban Giám hiệu, sự quan tâm của Công đoàn trường, sự hợp tác. sự giúp đỡ của các Phòng, Khoa

Sứ mệnh, tầm nhìn

Sứ mệnh, tầm nhìn
Trường Đại học Mỏ - Địa chất có sứ mạng chung là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức - công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập theo Quyết định số 159/QĐ-BGD & ĐT – TCCB, ngày 17 tháng 01 năm 2000, khoa được thành lập trên cơ sở bộ môn “Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp” trực thuộc Ban giám hiệu Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Hội đồng khoa

Hội đồng khoa
Hiện nay, Khoa có 4 bộ môn, một văn phòng khoa và một phòng thực nghiệm. Đó là các bộ môn: bộ môn Kinh tế cơ sở, bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ, bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí và bộ môn Kế toán doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ viên chức Khoa có 57 người (gồm 05 Cán bộ hợp đồng) trong đó 1 NGND, 2 NGƯT, 5 PGS, 19 TS, 30 ThS, 2 CN. 100% cán bộ giảng dạy trong Khoa có trình độ trên đại học. Hàng năm Khoa có kế hoạch bồi dưỡng các cán bộ tập sự và bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới với mục tiêu cán bộ giảng dạy kinh tế vừa hồng vừa chuyên.
1